3. Daphnee Sainvil, Abbas Karimi, Deborah Rosenbaum